เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) (พ.ศ.2554)
สวมสายสะพายบ่าขวาเฉลียงลงทางซ้าย
ดวงดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) (พ.ศ.2550)
ดวงตราคล้องคอให้แถบอยู่ภายในเสื้อนอก
ห้อยแลบออกมา ให้ส่วนสูงของดวงตรา
ชิดขอบล่างของคอเสื้อ
ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ) (พ.ศ.2548)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) (พ.ศ.2544)
ดวงตราคล้องคอให้แถบอยู่ภายในเสื้อนอก
ห้อยแลบออกมา ให้ส่วนสูงของดวงตรา
ชิดขอบล่างของคอเสื้อ

เหรียญจักรมาลา (พ.ศ.2544)ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) (พ.ศ.2537)
ดวงตราคล้องคอให้แถบอยู่ภายในเสื้อนอก
ห้อยแลบออกมา ให้ส่วนสูงของดวงตรา
ชิดขอบล่างของคอเสื้อ


ตริตาภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.) (พ.ศ.2535)
ดวงตราคล้องคอให้แถบอยู่ภายในเสื้อนอ
กห้อยแลบออกมา 
ให้ส่วนสูงของดวงตราชิดขอบล่างของคอเสื้อ


จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) (พ.ศ.2531) 
ประดับเหนือขอบกระเป๋าอกเสื้อเบื้องซ้าย
ต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดที่ ๑

จัตุรถาภรณ์ มงกุฏไทย(จ.ม.) (พ.ศ.2529) 
ประดับเหนือขอบกระเป๋าอกเสื้อเบื้องซ้าย
ต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดที่ ๑