ตำแหน่งทางราชการ • พ.ศ.2557 หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศููนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine Action Center : TMAC)  (1 ต.ค.2557-30 ก.ย.2558 คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 11/58 ลงวันที่ 16 ม.ค.2558)  (ใบรับรองวันทวีคูณ)
 • พ.ศ.2556 หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศููนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine Action Center : TMAC)  (1 ต.ค.2556 คำสั่งศนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 36/56 ลงวันที่ 2 ต.ค.2556) (1 ต.ค.2556-30 ก.ย.2557 คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 39/57 ลงวันที่ 13 ก.พ.2557) (ดูประกาศเกียรคุณ (ใบรับรองวันทวีคูณ)
 • พ.ศ.2555 หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศููนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine Action Center : TMAC)  (1 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556  คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 346/55 ลงวันที่ 13 พ.ย.2555) (ใบรับรองวันทวีคูณ)
 • พ.ศ.2555 ประจำศููนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine Action Center : TMAC) (15 มี.ค.2555-30 ก.ย.2555  คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 400/55 ลงวันที่ 4 พ.ค.2555) (ดูรายละเอียด(ใบรับรองวันทวีคูณ)
 • พ.ศ.2553 ช่วยราชการกองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
 • พ.ศ.2551 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมการทหารช่าง 
 • พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา (ตำแหน่งพิเศษ-28 เม.ย.2553)
 • พ.ศ.2550 ครูใหญ่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา (ตำแหน่งพิเศษ)
 • พ.ศ.2549 ประจำกรมการทหารช่าง
 • พ.ศ.2549 ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (พันเอก (พิเศษ) (คำสั่ง ทบ.402/2549 วันที่ 28 มิ.ย.2549)
 • พ.ศ.2548 รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
 • พ.ศ.2543 วิศวกร กองพลทหารช่าง (พันเอก)
 • พ.ศ.2539 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51
 • พ.ศ.2536 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารช่าง (พันโท)
 • พ.ศ.2534 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารช่าง (พันตรี)
 • พ.ศ.2533 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ.2533 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารช่างที่ 51
 • พ.ศ.2531 ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 51 (ร้อยเอก)
 • พ.ศ.2526 ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 51 (ร้อยตรี)