รายละเอียดงานศพแม่สุพร จันทรวงศ์

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ
คุณแม่สุพร จันทรวงศ์ อายุ 87 ปี
ณ ศาลาวัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เวลา 19.30 น.
 • ศุกร์ที่ 28 ส.ค.2552 เจ้าภาพ : พี่น้องตระกูลฉายขจร-เจียมจำรัส-ครุฑสิงห์ บุตรและหลานๆ
 • เสาร์ที่ 29 ส.ค.2552 เจ้าภาพ : คุณอร่าม เดชฉกรรจ์ และครอบครัว
 • อาทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552 เจ้าภาพ : 1.ครอบครัวพรหมบุรี 2.โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
 • จันทร์ที่ 31 ส.ค.2552 เจ้าภาพ : 1.กรมการทหารช่าง 2.กองพลทหารช่าง 3.ร.ต.วิบูลย์ เฉลิมภักดิ์ 4.เพื่อนปริญญาโท มศว.รุ่น 2 ราชบุรี
 • อังคารที่ 1 ก.ย.2552 เจ้าภาพ : 1.ครอบครัวคุณแม่เป้า พุทธานนท์ 2.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3.โรงเรียนวัดหัวคู้ 4.คุณศมานันท์ เหล่าวณิชวศิษฎ
 • พุธที่ 2 ก.ย.2552 เจ้าภาพ : 1.คุณพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและคณะ 2.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • พฤหัสบดีที่ 3 ก.ย.2552 เจ้าภาพ : 1.อ.มโน-อ.มันฑนา สุวรรณช่าง และหลานๆ ปากท่อ 2.ครอบครัวตำนานจิตร และพิณประภัศร์
 • ศุกร์ที่ 4 ก.ย.2552 เจ้าภาพ : 1.ศิษย์นักดำน้ำ เอ็นจิเนียร์ไดเวอร์ รุ่นที่ 1-93 2.มูลนิธิ 1935 – จปร.30
 • เสาร์ที่ 5 ก.ย.2552 เจ้าภาพ : 1.สมาคมสื่อมวลชนราชบุรี 2.ศิษย์เก่าเบญจมฯ รุ่น 1820
 • อาทิตย์ที่ 6 ก.ย.2552 เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 90 รูปและมาติกาบังสุกุล เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิง

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สุพร จันทรวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 16.00 น.
ณ เมรุ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 14.30 น.
- ญาติสนิทมิตรสหายและแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้าสู่บริเวณพิธี
- การกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับพระคุณแม่ของนักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา (ด.ญ.รัตนาภรณ์ ขันแก้ว ป.4/1) โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ด.ญ.พรปวีณ์ คิดชอบ ป.6 และ น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ ม.3) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (น.ส.เอลิสา กิติกำจาย ม.5)
เวลา 15.00 น. - แขกรับเชิญทอดผ้าบังสุกุล เดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา 15.05 น.
- เริ่มทอดทอดบายศรีสะใภ้ นางยุพดี วีรศักดิ์ และนางสุมารยาท จันทรวงศ์
- ทอดผ้าบังสุกุล
เวลา 15.30 น. - นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเดินทางถึง
เวลา 15.35 น.
- หีบเพลิงพระราชทานเดินทางถึงบริเวณพิธี โดย พันเอกณัฐสิทธิ์ ละแมนชัย เป็นผู้เชิญ
- พิธีเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ขึ้นบนเมรุ
- อ่านหมายรับสั่งที่ 26485 ลงวันที่ 1 ก.ย.2552 โดย พันเอกณัฐสิทธิ ละแมนชัย
- ชมวีดีทัศน์ ประวัติแม่สุพร จันทรวงศ์
- อ่านคำไว้อาลัย โดย นางเพ็ญพิมล บุญเรือง (แต่งโดย ครูสุนัน จิตอร่าม)
- อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายทวนชัย จันทรวงศ์
- เชิญ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา 16.00 น. - ประธานในพิธีจุดเพลิงพระราชทาน

หมายเหตุ :
-เจ้าภาพ มิได้ออกบัตรเชิญ จึงใคร่ขอเรียนญาติสนิทมิตรสหาย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ช่วยกรุณาบอกต่อกันไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
-พิธีกรในงานสวดพระอภิธรรม : อาจารย์สมโภชน์ ปรารถนาดี
-พิธีการในพิธีพระราชทานเพลิงศพ : อาจารย์เสาวนิต นันทะวานิช และอาจารย์สมโภชน์ ปรารถนาดี

รายชื่อแขกรับเชิญทอดผ้าบังสุกุลงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สุพร จันทรวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น.
ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ผู้ทอดผ้าบังสุกุล

 1. นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 2. นายไกรสร กลับทวี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
 3. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเมศมนตรีเมืองราชบุรี
 4. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 5. พลตรีคณิต แจ่มจันทรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
 6. พลตรีปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เสนาธิการกรมการทหารช่าง
 7. รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. รศ.ดร.วรชัย เยาวปาณี อาจารย์สอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อดีตอธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูเพชรบุรี และวิทยาลัยครูนครปฐม
 9. นายโกเมศ แดงทองดี ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี อดีตผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี
 10. พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง
ประธานจุดเพลิงพระราชทาน
 • นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายรับสั่งที่ สองหกสี่แปดห้า สำนักพระราชวัง
ลงวันที่ หนึ่ง กันยายน พุทธศักราช 2552

นำหมายเรียนเจ้าภาพศพ นางสุพร จันทรวงศ์ เพื่อทราบ

พระราชทานเพลิงศพ นางสุพร จันทรวงศ์ เบ็ญจมาภรณ์มงกุฎไทย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงการคลัง ณ เมรุวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พุทธศักราช 2552 เวลา สิบหกนาฬิกา พระราชทานเพลิง

ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่ และกำหนดเวลาตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่ง โดยหน้าที่ราชการ

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ผู้รับรับสั่ง

อ่านโดย : พันเอกณัฐสิทธิ์ ละแมนชัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นางสุพร จันทรวงศ์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุด แก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้

หากความทราบ โดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณ ของ นางสุพร จันทรวงศ์ ได้ด้วยประการใด ในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตร และหลานๆ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพศิริมงคล แก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลตลอดไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ครอบครัวจันทรวงศ์
อ่านโดย : นายทวนชัย จันทรวงศ์รายนามพวงหรีดที่นำมาเคารพศพคุณแม่สุพร จันทรวงศ์
28 ส.ค.2552-6 ก.ย.2552

 1. พ.อ.กรยุทธ-พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
 2. กัลยา ศิริเนาวกุล
 3. กาญจนา พานแก้ว โรงเรียนวัดปากท่อ
 4. พ.อ.กุลพัชร-กัณฑรส จึงประวัติ
 5. สว.เกชา - เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี
 6. พ.อ.เกรียงไกร-รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
 7. เกรียงศักดิ์-กาญจนา นุตตะโร ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 8. โกเมศ แดงทองดี ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนจ. ราชบุรี
 9. ไกรสร กลับทวี ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
 10. พล.ต.ขวัญโชค-กมลลักษณ์ กระต่ายทอง
 11. พล.ต.คณิต-ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา ผบ.พล.ช./ผู้จัดการ ร.ร. ทบอ.บูรณวิทยา
 12. อ.คะนอง ทรัพย์ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าว จ.ราชบุรี
 13. พ.อ.จตุพร-รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ
 14. พ.อ.จรัญรัตน์-สุรางค์ พงษ์สุวรรณ
 15. รองฯ จิรนันท์ บุญบันดาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 16. พ.อ.จีรนันท์-พรรณี กัณฑวงศ์
 17. พ.อ. เจษฎา-จิระพร เปรมนิรันดร
 18. พล.ต.เจิดวุธ คราประยูร
 19. พ.อ.ฉัตรรัตน์-รมย์รัมภา สุขเนตร
 20. พ.อ.เฉลิมพล-พันธุ์ธิดา สุขศรี
 21. พ.อ.ชัชวาล-ชนกชนม์ เกิดสมบูรณ์
 22. พ.อ.ชัยยพฤติ วิบูลย์สุข
 23. พ.อ.ชัยวัฒน์-กาญจนา ฐิตสาโร
 24. ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 25. จ.ส.อ.ชาตรี-ปรียา สนุกแสน จ่าอ้วนโภชนา
 26. พ.ท.ชาตรี-สุรีรัตน์ สีผึ้ง
 27. พ.อ.ชูพงษ์ - รนางค์ พรหมรุ่งเรือง (สำเร็จรูป)
 28. ผอ.ชูศักดิ์ ศรีสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากรวด
 29. ร.ต.ท.เชาวริน- จริยา ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
 30. พ.อ.ถาวร-ลักขณา ไชยเดือน
 31. พล.ท.ทวนชัย-คุณปราณี พันธ์เพิ่มศิริ
 32. ทองพูล เดชฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎรบำรุง
 33. พ.อ.ธนิส-กาญจนา พิพิธวณิชการ
 34. ธนู คชสวัสดิ์
 35. พล.ต.นพพร-นิตยา เจริญศิริ
 36. นภินทร-วีณา ศรีสรรพางค์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.ราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)
 37. พลตรีนิพนธ์ - นภาวรรณ ปานมงคล
 38. นย.นิษา โพธิเวชกุล สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
 39. พ.อ.บัญชา-วาสนา อาจคำพันธุ์
 40. บุญช่วย เอื้ออรุณชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการปกครอง
 41. พ.อ.บุญญฤทธิ์-สวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย
 42. ประพันธ์-สมนึก ภิญโญ
 43. ประสิทธิ์-จินดาศิริ เทียมเดช
 44. ดีเจประเสริฐชัย สิริวรรณนภากุล F.M.91.75 คลื่นประชาชนคนราชบุรี (ผ้าห่ม)
 45. ปราโมทย์ - นิศาทิพย์ (จันทรวงศ์) พรมพืช
 46. ปะพัฒน์ วิมลสาระวงศ์ ประธานชุมชนมหาธาตุสมังคี ท่าเสา (ผ้าห่ม)
 47. พล.ต.ปัฐมพงศ์-ปาลิดา ประถมภัฎ
 48. พ.อ.พงษ์พันธุ์-พรรณรัชดา โพธิ์พงษ์
 49. พงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ. ราชบุรี
 50. พ.อ.พงษ์ศักดิ์-เสาวนีย์ อินทรเนตร
 51. พ.อ.พิจิตร-วิจิตรา บุญญสุวรรณ
 52. พิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
 53. พ.ท.พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์
 54. พล.ต.พิพัฒน์ เหรียญบุบผา
 55. ภาณุมาศ ครุฑสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 56. มโณ-มันทนา สุวรรณช่าง และหลานๆ ปากท่อ
 57. มานิต นพอมรบดี นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข
 58. พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว
 59. จ.ส.อ.ยุทธนา-พญ.ศุภดา ปภากรณ์
 60. พ.อ.ยุทธพงศ์-สุวดี พินประภัศร์
 61. พ.ท.ดร.รุ่ง - สุพัตรา ประชาธนานุกิจ
 62. เรืองชัย เนตรปฐมพร (มรรค) รองนายกเทศมนตรี เมืองราชบุรี
 63. พ.อ.โรม-จรรยา ศิริวรรณ
 64. ลุงจุก จ้อข่าว FM.91.75 MHz HCTV (ผ้าห่ม)
 65. พ.อ.วัจน์พัฒน์-ภัทรกร เฟื่องฟู
 66. วันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี
 67. พ.อ.วัลลภ ฐิติกุล ผบ.กรมพัฒนา4
 68. พ.อ.วิกร เลิศวัชรา (สำเร็จรูป)
 69. ร.ต.วิบูลย์ - ราตรี เฉลิมภักดิ์ และครอบครัว
 70. วิมล-อารีย์ พรหมบุรี (ช้อน)
 71. อ.วิโรจน์ อังคะวิภาต และครอบครัว
 72. พ.ท.วีร์รัศม์-คุณณัฐฐาพันธุ์ สิทธาบุษย์
 73. วีรสุดา คอนโดเทล (ผ้าห่ม)
 74. ผอ.วีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี
 75. ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ กลุ่มศมานันท์พัฒนา
 76. สถาพร พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเซ่ง
 77. พ.อ. สมชัย-ณัฐชลี ปิยะธรรมดารา
 78. รองฯ สมบูรณ์ ดำริห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 79. กำนันสมพร ศักดิ์สมบูรณ์ หนองกลางนา
 80. พ.อ.สมยศ-อรุโณทัย ขุนชำนิ
 81. สมศักดิ์ สุกเกลี้ยง ผู้สื่อข่าว ห้องภาพเมืองทอง ปากท่อ
 82. พ.อ.สมศักดิ์-ปิยนารถ แสวงศักดิ์
 83. พ.ต.สมศักดิ์-ราตรี นิลลักษณ์
 84. สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 85. กำนันสะอาด - ประทวน ชะนำพร หมู่ 1 ต.ศรีษะจระเข้น้อย (ผ้าห่ม)
 86. สามารถ พิริยะปัญญาพร
 87. พ.อ.สิรภพ-ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
 88. สิระ - นงลักษณ์ พิพิธวณิชการ (ผ้าห่ม)
 89. พ.ท.สุชาติ-ดวงใจ ผาโพธิ์
 90. สุทธิกิตต์ ปริญญากร
 91. สุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 92. พ.อ.สุเทพ-อัจฉรา ปริยเอกสุต
 93. พ.ท.สุพร-สิริพร ศรีมี
 94. สุภา สันดุษฎี และน้องๆ
 95. พล.อ.สุภาษิต-วิภาภรณ์ วรศาสตร์
 96. สุรินทร์ ชาติดี หีบศพ ร้านดอกไม้น้องดอนตะโก (ผ้าห่ม)
 97. พ.ท.สุวัฒน์ แดงงาม
 98. เสฐียรพงศ์ ศุภชัยศิริเรือง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ จ.ราชบุรี
 99. พล.ท.อชิตพล-กชพร วัดบัว
 100. พ.อ.อนุสรณ์-พ.ท.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์
 101. พ.อ.อาทิตย์-นิศาชล ศรีหริ่ง
 102. อำพล กังสุวรรณรัตน์
 103. พ.อ.อิทธิ-เสาวลักษณ์ วงษ์อัยรา
 104. "อาลัยรัก" ย่าพร ลูกๆ หลาน ๆ
 105. ED 93
 106. ENGINEER DIVERS
 107. Ray Divers ร้านเรย์ไดร์เวอร์ จ.ระยอง
 108. RCTV
 109. กรมการทหารช่าง (สำเร็จ)
 110. กลุ่มราชบุรีสัมพันธ์
 111. กองการช่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 112. กองการศึกษา รร.ช.กช.(สำเร็จ)
 113. กองบริการ กรมการทหารช่าง (สำเร็จ)
 114. กองยุทธการและการข่าว กช.
 115. ข้าราชการกองพลทหารช่าง
 116. ข้าราชการกองพันทหารช่างที่ 51
 117. คณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 118. คณะครูแผนกอนุบาล โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 119. คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนสุริยวงศ์
 120. ครอบครัว "วรรณเข็มทอง" (ผ้าห่ม)
 121. ครอบครัว "ละแมนชัย"
 122. ครอบครัวกราบเคหะ ธรรมเสน
 123. ครอบครัวครุฑสิงห์
 124. ครอบครัวคุณแม่เป้า พุทธานนท์
 125. ครอบครัวประสาน - ปราณี พรหมบุรี
 126. ครอบครัวสมปอง (ขัน ช้อน ทัพพี)
 127. ครอบครัวสวนพานิช
 128. ครอบครัวโสภี ภักตร์เขียว
 129. ครอบครัวอินทรประสิทธิ์
 130. เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา (พัดลม)
 131. จิตรไพบูลย์การไฟฟ้า ราชบุรี (ผ่าห่ม)
 132. ชมรม ชสต.ศีรษะจรเข้น้อย จ.สมุทรปราการ
 133. ซอยตรงข้ามปั๊มน้ำมัน พี.ที. ดอนตะโก 089 - 2091841
 134. ซันมาร์ท-ไอที ซันนี่ (พัดลม)
 135. ทรัพย์ประเสริฐชัยภาพยนต์ โคกหม้อ
 136. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานธุรกิจ ถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี
 137. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี
 138. นนส.ทบ.24/34 (เหล่า ช.) กองพลทหารช่าง
 139. นสพ. ไทยพัฒนา (ผ้าห่ม)
 140. บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 141. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 142. บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด
 143. บริษัทซิเมนต์ ราชบุรี จำกัด
 144. บริษัทเสริมสุข จำกัด มหาชน
 145. ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมหาธาตุ
 146. ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
 147. แผนกจัดหา กช.
 148. เพื่อนQIT รุ่น 2 ม. ราชภัฏ เพชรบุรี
 149. มศว. ราชบุรี รุ่น 2
 150. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 151. มูลนิธิ 1935 จปร. 30
 152. ร้านดอกไม้พิม ซับพลาย 032-338424
 153. ร้านดอกไม้อ้วนบริการ โรบินสัน
 154. โรงน้ำแข็ง ส.รุ่งเรือง (พัดลม)
 155. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
 156. โรงเรียนนารีวิทยา
 157. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา
 158. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 159. โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
 160. โรงเรียนวัดหัวคู้
 161. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 162. แว่นช็อปสตาร์
 163. ศิษย์ SU DIVER รุ่น 1/2552
 164. ศิษย์เก่าเบญจมฯ 1820
 165. สภานักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
 166. สมาคมครูสถานศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
 167. สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี อ.วงเดือน ยะปัญญา และกรรมการบริหาร
 168. สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กช.
 169. สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 170. สมาคมสื่อมวลชน จ.ราชบุรี
 171. สมาคมสื่ออิสระ จังหวัดราชบุรี (ผ้าห่ม)
 172. สมายโฟโต้เอ็กซ์เพรส
 173. สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร (ผ้าห่ม)
 174. สโมสรโรตารี ราชบุรี
 175. สโมสรไลออน์ ราชบุรี (ผ้าห่ม)
 176. สำนักงานการท่องเที่ยว กรมการทหารช่าง
 177. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี
 178. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 179. หจก. ปูนขาวศรสุพรชัย 1992 ศรชัย ศิลาวรรณา (ผ้าห่ม)
 180. หจก.อักษรศีล (พัดลม)
 181. หนังสือพิมพ์ มติธรรม
 182. หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า
 183. หนังสือพิมพ์ข่าวภาค 7
 184. อุไร แฮร์คัท (ผ้าห่ม)