ผลงานและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบัน
  • จัดทำบล็อกรวมข่าวราชบุรี (http://hctvtoyou.blogspot.com/)
  • จัดทำบล็อกราชบุรีศึกษา (http://km-rb.blogspot.com/)
  • จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา www.buarmy.com
  • จัดทำเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นราชบุรี www.hctvtoyou.com
  • จัดทำเว็บไซต์ตนเอง www.chantrawong.com
  • จัดทำเว็บไซต์เพื่อนศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่นที่ 1820 www.bj1820.com

อดีต

  • จัดทำเว็บไซต์ศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 14 www.psb14.com
  • จัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวราชบุรี www.rtatour.net
  • จัดทำเว็บไซต์นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 46 www.jsc46.com