STATUS

 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชา "คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงานในชีวิตประจำวัน" " นักศึกษาหลักสูตรศิลปาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) ภาคเรียนที่ 2/2559 ณ ศูนย์การเรียนรูุ้ชุมชนเมืองราช
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชา "เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา" นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชา "วิถีสู่ชีวิตพอเพียง" นักศึกษาหลักสูตรศิลปาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ศูนย์การเรียนรูุ้ชุมชนเมืองราช
 • 31 ต.ค.-25 พ.ย.2559 : เป็นเป็นวิทยากรอบรมการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศไทย ให่แก่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1,2,3 และ 4  จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตราด และ จ.อุบลราชธานี  
 • กำลังเขียนหนังสือเรื่อง "การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย"
 • กำลังดำเนินการก่อตั้ง "สถาบันราชบุรีศึกษา" (ดูรายละเอียด)
 • สอนหลักสูตรดำน้ำสากล (ดูรายละเอียด 
 • กำลังดำเนินงานวิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิ์และประสบภัยทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา : ยกกรณีศึกษา ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด"
ทั่วไป 
 • ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต เมืองราช (ศรช.เมืองราช) (พ.ศ.2559)
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (คำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ที่ 13/2559 สั่ง ณ วันที่ 15 มิ.ย.2559) ประกวดวันที่ 24 มิ.ย.2559
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวช้างเคเบิล บอร์ดแบนด์
 • เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี