รายชื่อเครือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เครือญาติที่ล่วงลับแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ตาชุ่ม อินทรประสิทธิ์
2. ลุงลา อินทรประสิทธิ์
3. ยายแข อินทรประสิทธิ์
4. น้าแถบ อินทรประสิทธิ์
5. ป้าเลียบ อินทรประสิทธิ์
6. ลุงใหม่ อินทรประสิทธิ์
7. ลุงมอญ อินทรประสิทธิ์
8. ย่าเล็ก อินทรประสิทธิ์
9. ลุงจรัญ อินทรประสิทธิ์
10. นายประเสริฐ อินทรประสิทธิ์
11. นายสุดใจ จันทรวงศ์ (พ่อนายสละ จันทรวงศ์)
12. นายทีม จันทรวงศ์
13. นางเสงี่ยม จันทรวงศ์ (แม่นายสละจันทรวงศ์)
14. อาปัญญา จันทรวงศ์ (น้องนายสละ จันทรวงศ์)
15. ลุงม้วน จันทรวงศ์
16. ป้าเจียม จันทรวงศ์
17. นางสุมาลี ละมูล (พี่นายสละ จันทรวงศ์)
18. ร้อยตำรวจตรีสมาน จันทรวงศ์ (น้องนายสละ จันทรวงศ์)
19. ย่าสีเหลือบ ฉายขจร
20. พ่อหลาบ ฉายขจร (พ่อนางสุพร จันทรวงศ์)
21. แม่ขอ ฉายขจร (พ่อนางสุพร จันทรวงศ์)
22. พี่แก้ว ฉายขจร
23. พี่อาด ฉายขจร
24. น้องจุก ฉายขจร
25. นางกิมเลี้ยง ฉายขจร (แม่ของนายสุโพธิ์ ฉายขจร)
26. คุณลุงขุนพัด
27. ป้าแทน บุญยง
28. ลุงโต บุญยง
29. น้าก้อน วรสิงห์
30. น้าลำใย วรสิงห์
31. ป้าแทน วรสิงห์
32. พี่มาลัย วรสิงห์
33. น้าโอภาส วรสิงห์
34. ป้านวล วงศ์ทรัพย์
35. หลวงลุงทองสุก วงศ์ทรัพย์
36. อาจวน นัดประสพ
37. พ่อทิพย์ นัดประสพ
38. แม่คุ้ม นัดประสพ
39. พ่อท้วม แพสุวรรณ
40. ปู่แพร แพสุวรรณ
41. ป้าบุญมา แพสุวรรณ
42. ตาจาด เฉลิมภักดิ์
43. น้ารอด เฉลิมภักดิ์
44. ยายเรือง เฉลิมภักดิ์
45. นางเจือ เฉลิมภักดิ์
46. นายจาง เฉลิมภักดิ์
47. นางบุญมา เฉลิมภักดิ์
48. นายฉาย สว่างเมฆ
49. นายละออ สว่างเมฆ
50. นางแก้ว สว่างเมฆ
51. ย่าห่วง
52. กู๋บาง
53. ลุงเรื่อง พรหมบุรี
54. ป้าตี้ พรหมบุรี
55. อาเนื่อง พรหมบุรี
56. พี่รวม พรหมบุรี
57. พ่อเรือง คงสว่าง
58. แม่เพี้ยน คงสว่าง
59. หลวงลุงทวน อนันตโท
60. พี่รั้ง อนันตโท
61. พ่อแป้น ม่วงเทพรส
62. แม่ชื้น ม่วงเทพรส
63. ตาเต๊ะ บุญฑารัตน์
64. ยายครับ บุญฑารัตน์
65. นายแง๊ด คุ้มเสา
66. นางทองดี คุ้มเสา
67. ยายเชย มากผล
68. ลุงสาย เพ่งไพรทูรย์
69. ก๋งเบ้า แสงสว่าง
70. ยายจู๋ แสงสว่าง
71. ย่าม้วน หงษ์ทอง
72. ปู่เปรม
73. ปู่ทองแดง
74. ตาไปล่
75. ย่าปรุง
76. พ่อแก่
77. น้าเรือง
78. น้าย้อย
79. อากุหลาบ
80. อาแฉล้ม
81. อาเฉลิม
82. แม่เลื่อน ชูสุวรรณ
83. ตาแป๊ะ
84. นางแดง
85. ตาจวง
86. ยายเปี่ยม
87. ก๋งสูน
88. ก๋งแดง
89. ตานาค
90. ก๋งเซ่ง
91. ย่าจีบ
92. ก๋งกลึง
93. ก๋งกุ้ย
94. แป๊ะไล้
95. ป้าเฮียง
96. ทิดดำ
97. สมพงศ์
98. น้าบัว เจียมจำรัส
99. นางสมบุญ เมฆพยับ
100. นายสุนทร แขวงโสภา
101. ย่าหุ่น แขวงโสภา
102. นางสายหยุด นราศรี
103. ปู่แวน นราศรี
104. ย่าสาลี นราศรี(ณรงค์)
105. เจ๊กราน
106. ย่าม้วน
107. ปู่มา วีรศักดิ์
108. ย่าบุญมา วีรศักดิ์
109. นายรุ่ง ชูสุวรรณ
110. นางเลื่อน ชูสุวรรณ
111. นางภิญโญ ชูสุวรรณ
112. นายสมหมาย ชูสุวรรณ
113. ก๋งเอ๋า
114. ก๋งซุ้น
115. ยายจันทร์ แซ่อุ้ย
116. ปู่ขาว,ย่าพลับ ชูสุวรรณ
117. อัฐิ วงศ์
118. อาระเบียบ พลจันทร์
119. ทวดฉาย
120. ทวดทองคำ
121. ทวดแดง
122. ย่าพร หงษ์ทอง
123. ก๋งกิม หงษ์ทอง
124. อาจีน พลจันทร์
125. ก๋งไซ
126. ก๋งเส็ง
127. ก๋งฮก
128. คุณแม่นิ่ม
129. คุณตาขุนอินทรยัง
130. ก๋งจาม
131. คุณปู่เจ็ก
132. คุณย่าเพิ่ม
133. พี่แม้น กรุงวัชชะ
134. ย่ายอด
135. ย่าต่วน
136. ย่าเรี่ยม
137. นางสมบุญ(พุ้ย) เมฆพยัพ
138. นางมี เมฆพยัพ
139. จ.ส.อ.ปัญญา สรรพบุรุษ
140. นายเนียม นันนอง
141. นายคำนวณ พุทธานนท์
142. นางยุพาภรณ์ พุทธานนท์
143. นายพยุง น้อมจุ้ย
144. นายไพศาล น้อมจุ้ย
145. พ่อสละ จันทรวงศ์ (เสียชีวิตเมื่อ 22 ก.ค.2541)
146. ร้อยตรีทวี ฉายขจร
147. นายทศ ฉายขจร
148. นางทองเขียว เจียมจำรัส
149. นายรังสรรค์ เฉลิมภักดิ์
150. นายสมบัติ สุทธิวงศ์
151. นางอบเชย สุทธิวงศ์
152. นายธนัท สุทธิวงศ์
153. นายมานิต ตวงทอง
154. นางตาบ ตวงทอง
155. ศ.นายแพทย์โชติ พานิชกุล
156. จ.อ.สมพงษ์ คงสมบูรณ์
157. นางทองห่อ ทิพย์สังวาลย์
158. นางนวลทวี มาเชื้อ
159. พ.ท.สว่าง มาเชื้อ
160. นางชื้น บุญมาก
161. นายพูก บุญมาก
162. นายวง แจ่มจันทร์
163. นายหยวก ปานสวัสดิ์
164. ปู่เงิน ภักตร์เขียว
165. นายแสงชัย ทองเมธา
166. นางหัน เซี่ยงหลิว
167. ร.อ.นิรันดร์ ลักษมีราต
168. นางหล่ำ แสงเอี่ยม
169. นายยิ้ม แสงเอี่ยม
170. นายหวด แซ่นะ
171. นายวิภาส ครุฑสิงห์ (จ้ะ)
172. ยายลำดวน แพสุวรรณ
173. ยายบุญช่วย ปัทมาคม
174. พ.ต.ท.โพธิ์ ละแมนชัย
175. ตาสมพงษ์ วิทยากุล
176. ยายจำเรียง วิทยากุล
177. ตาเนี้ยว พรหมศรีโชติ
178. ยายจ้อย พรหมศรีโชติ
179. ปู่แก่น คงสุวรรณ
180. ลุงวิมล พรหมศรีโชติ
181. อาประหยัด ปิยะวรรณ
182. ป้าพรรณี วงศ์ประเสริฐ
183. นายเสรี กาญจนพิบูลย์
184. นางบุญส่ง นกจันทร์
185. ด.ต.อาทร
186. จ.ส.อ.ทอง ครุฑสิงห์
187. นางโสภา ครุฑสิงห์
188. อาเสมอ หงษ์ทอง
189. อาสมัคร หงษ์ทอง
190. นายพ่ง เดชฉกรรจ์
191. นายศุภากร (สุโพธิ์) ฉายขจร (เสียชีวิตเมื่อ 6 ก.ย.2547)
192. นายชินพร เดชฉกรรจ์
193. ย่าหนู เดชฉกรรจ์
194. แม่สุพร จันทรวงศ์ (เสียชีวิตเมื่อ 28 ส.ค.2552)
195. ยายหริ่ม พรหมบุรี (เสียชีวิต เมื่อ 22 ม.ค.2553)
196. นายม่ำ เต็มดี (เสียชีวิตเมื่อ 13 ก.พ.2553)
197. นางนภาพรรณ  ตรีวิโรจน์ (แป้ง) (เสียชีวิตเมื่อ 8 ส.ค.2553)
198. นายธวัช เฉลิมภักด์ (ทิม) (เสียชีวิตเมื่อ 16 ส.ค.2553)
199. นางเสงี่ยม อินทรประสิทธิ์ (เสียชีวิตเมื่อ 3 ก.พ.2554)

เพิ่มเติม พ.ศ.2553 
โดย ครูสุวรรณา พิมพิทักษ์ 
200. นางสนม เล้งพ่วง
201. นายสัมฤทธิ์ ณรงค์ชัย 

เพิ่มเติม พ.ศ.2554
โดย เอ-นา 
202. ปู่ปาน  ย่าสุ่ม  จงดี
203. ตาโชติ ยายฉ่ำ  สินทวี
204. นายสายัณห์  จงดี
205. นายประยุทธ  จงดี
206. ตาเล็ก  ชื่นนุช
207. ปู่สำรวย  ยิ้มสงวน
208. ย่าทวด  บุญมา สาระโกเศษ
209. ทวดเที่ยง  ยิ้มสงวน
210. ปู่โต  ยิ้มสงวน
211. ย่าตา  ชื่นนุช
212. พ่อคุณทุ้ย  ชื่นนุช
213. ย่ากิม  ยิ้มสงวน
214. สมศักดิ์  ชื่นนุช
215. ปู่จ้วน  สร้อยแก้ว
โดย บุญสม-จริยา อะละมาลา
216. คุณพ่ออิ๊ด  จัดละ
217. คุณแม่สมยา  จัดละ
218. คุณแม่กิมหลุย   อะละมาลา
219. คุณสมใจ  จัดละ

เพิ่มเติม พ.ศ.2555
โดย ทวนชัยและยุพดี  จันทรวงศ์๋ 
220. พันโทล้วน  วีรศักดิ์
221. คุณแม่มาณี  วีรศักดิ์

เพิ่มเติม พ.ศ.2557 
โดย นางองุ่น ครุฑสิงห์ 
222. นายประมวล  ครุฑสิงห์

เพิ่มเติม  พ.ศ.2557
โดย อาจารย์วีระ ฉายขจร
223. นางระเบียบ  นุตะโร
โดย ร้อยตรี ไชยรัตน์ ฉายขจร
224. นางจันทร์  นันนอง
225. นายเหวียน  นันนอง
226. พันเอก ยงยุทธ ครุฑสิงห์

เพิ่มเติม  พ.ศ.2558
227. นางอุบล   ตำนานจิตร

เพิ่มเติม พ.ศ.2559
228. นายเทพรักษา เลือดน้ำเค็ม (ลัก บ้านสวน)
229. นางแม้น   ม่วงเทพรส
230. นางเพื้อน  พรหมบุรี
231. พล.ต.ต.เสวก  พรหมบุรี
232. นายชาญยุทธ  พรหมบุรี
233. นายพิชัย  พรหมบุรี
234. ร.ต.ต.ศิริเวช  พรหมบุรี
235. นายมั่นศิลป์ สันดุษฎี

เพิ่มเติม พ.ศ.2560
เพิ่มโดย นางนภาพร ฉายขจร
236.นายสกุล  แสงโนรี
237.นางโสภา  แสงโนรี
238.น.ส.สิรินุช  แสงโนรี
239.น.ส.สิรวรรณ แสงโนรี
240.ลุงศักดิ์  สุขชนะ
เพิ่มโดย  นายปิยะฉัตร ปันปี (บอย)
241.นายบุญชู  ปันปี
242.นางจิตร  ปันปี
เพิ่มโดย นายปริญญา พ่วงบุญมาก (โน้ต)
243.ยายแช่ม
244.ตาหน่วย  พ่วงบุญมาก
245.นายงั่ว  คุดคุ่ย
เพิ่มโดย นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์ (บุ๊ง)
246.นายเปลี่ยน  เพิ่มสนาม
247.นางสัมฤทธิ์  เพิ่มสนาม
248.นายอาห่าง  แซ่ตั้ง
เพิ่มโดย นายสายัณห์ ศรีสมุทรนาค
249.นายพิกุล  ศรีสมุทรนาค
250.นางสุภาพ  ศรีสมุทรนาค
251.นางบังอร   หาสุข
252.พลโท เนียร  พัวสมแพ่ง
253.จ.ส.อ.ขจัด เทียมเมือง
254.นายชวน  กิจชนม์
255.นายทรงยศ   ธีระวัฒน์
256.นายวิฑูรย์  ธัญประณีตกุล
257.นายสิทธิธัย กาเผือก
258.นางตา พรมจันทร์
259.พ.ต.ท.โพธิ์-สุนันท์ ละแมนชัย 

เพิ่มเติม พ.ศ.2561
260.นายสราวุธ  อัมฤทธิ์
261.นายสุวรรณ  จันทรกรี
262.นายทองหล่อ  จันทรกรี
263.นางเอิบวงศ์จันณา ภาเจริญรักษา (ฟ้อน เจริญรักษา)
264.ตาชู  พิมพ์เพชร
265.ยายผ่อน พิมพ์เพชร
266.นายเกษม พิมพ์เพชร
267.ปู่สุภาส สิทธิศาสตร์
268.ย่าเพิ่มศิริ  สิทธิศาสตร์
269.นายสกุล  รัตนากร
270.นางจำรัส รัตนากร
271.นายศักดิ์ (เซียน) น้อยพานิช
272.ยายหุ่น แขวงโสภา

*****************************************