รายชื่อเครือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เครือญาติที่ล่วงลับแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. ตาชุ่ม อินทรประสิทธิ์
 2. ลุงลา อินทรประสิทธิ์
 3. ยายแข อินทรประสิทธิ์
 4. น้าแถบ อินทรประสิทธิ์
 5. ป้าเลียบ อินทรประสิทธิ์
 6. ลุงใหม่ อินทรประสิทธิ์
 7. ลุงมอญ อินทรประสิทธิ์
 8. ย่าเล็ก อินทรประสิทธิ์
 9. ลุงจรัญ อินทรประสิทธิ์
 10. นายประเสริฐ อินทรประสิทธิ์
 11. นายสุดใจ จันทรวงศ์ (พ่อนายสละ จันทรวงศ์)
 12. นายทีม จันทรวงศ์
 13. นางเสงี่ยม จันทรวงศ์ (แม่นายสละจันทรวงศ์)
 14. อาปัญญา จันทรวงศ์ (น้องนายสละ จันทรวงศ์)
 15. ลุงม้วน จันทรวงศ์
 16. ป้าเจียม จันทรวงศ์
 17. นางสุมาลี ละมูล (พี่นายสละ จันทรวงศ์)
 18. ร้อยตำรวจตรีสมาน จันทรวงศ์ (น้องนายสละ จันทรวงศ์)
 19. ย่าสีเหลือบ ฉายขจร
 20. พ่อหลาบ ฉายขจร (พ่อนางสุพร จันทรวงศ์)
 21. แม่ขอ ฉายขจร (แม่นางสุพร จันทรวงศ์)
 22. พี่แก้ว ฉายขจร
 23. พี่อาด ฉายขจร
 24. น้องจุก ฉายขจร
 25. นางกิมเลี้ยง ฉายขจร (แม่ของนายสุโพธิ์ ฉายขจร)
 26. คุณลุงขุนพัด
 27. ป้าแทน บุญยง
 28. ลุงโต บุญยง
 29. น้าก้อน วรสิงห์
 30. น้าลำใย วรสิงห์
 31. ป้าแทน วรสิงห์
 32. พี่มาลัย วรสิงห์
 33. น้าโอภาส วรสิงห์
 34. ป้านวล วงศ์ทรัพย์
 35. หลวงลุงทองสุก วงศ์ทรัพย์
 36. อาจวน นัดประสพ
 37. พ่อทิพย์ นัดประสพ
 38. แม่คุ้ม นัดประสพ
 39. พ่อท้วม แพสุวรรณ
 40. ปู่แพร แพสุวรรณ
 41. ป้าบุญมา แพสุวรรณ
 42. ตาจาด เฉลิมภักดิ์
 43. น้ารอด เฉลิมภักดิ์
 44. ยายเรือง เฉลิมภักดิ์
 45. นางเจือ เฉลิมภักดิ์
 46. นายจาง เฉลิมภักดิ์
 47. นางบุญมา เฉลิมภักดิ์
 48. นายฉาย สว่างเมฆ
 49. นายละออ สว่างเมฆ
 50. นางแก้ว สว่างเมฆ
 51. ย่าห่วง
 52. กู๋บาง
 53. ลุงเรื่อง พรหมบุรี
 54. ป้าตี้ พรหมบุรี
 55. อาเนื่อง พรหมบุรี
 56. พี่รวม พรหมบุรี
 57. พ่อเรือง คงสว่าง
 58. แม่เพี้ยน คงสว่าง
 59. หลวงลุงทวน อนันตโท
 60. พี่รั้ง อนันตโท
 61. พ่อแป้น ม่วงเทพรส
 62. แม่ชื้น ม่วงเทพรส
 63. ตาเต๊ะ บุญฑารัตน์
 64. ยายครับ บุญฑารัตน์
 65. นายแง๊ด คุ้มเสา
 66. นางทองดี คุ้มเสา
 67. ยายเชย มากผล
 68. ลุงสาย เพ่งไพรทูรย์
 69. ก๋งเบ้า แสงสว่าง
 70. ยายจู๋ แสงสว่าง
 71. ย่าม้วน หงษ์ทอง
 72. ปู่เปรม
 73. ปู่ทองแดง
 74. ตาไปล่
 75. ย่าปรุง
 76. พ่อแก่
 77. น้าเรือง
 78. น้าย้อย
 79. อากุหลาบ
 80. อาแฉล้ม
 81. อาเฉลิม
 82. แม่เลื่อน ชูสุวรรณ
 83. ตาแป๊ะ
 84. นางแดง
 85. ตาจวง
 86. ยายเปี่ยม
 87. ก๋งสูน
 88. ก๋งแดง
 89. ตานาค
 90. ก๋งเซ่ง
 91. ย่าจีบ
 92. ก๋งกลึง
 93. ก๋งกุ้ย
 94. แป๊ะไล้
 95. ป้าเฮียง
 96. ทิดดำ
 97. สมพงศ์
 98. น้าบัว เจียมจำรัส
 99. นางสมบุญ เมฆพยับ
 100. นายสุนทร แขวงโสภา
 101. ย่าหุ่น แขวงโสภา
 102. นางสายหยุด นราศรี
 103. ปู่แวน นราศรี
 104. ย่าสาลี นราศรี(ณรงค์)
 105. เจ๊กราน
 106. ย่าม้วน
 107. ปู่มา วีรศักดิ์
 108. ย่าบุญมา วีรศักดิ์
 109. นายรุ่ง ชูสุวรรณ
 110. นางเลื่อน ชูสุวรรณ
 111. นางภิญโญ ชูสุวรรณ
 112. นายสมหมาย ชูสุวรรณ
 113. ก๋งเอ๋า
 114. ก๋งซุ้น
 115. ยายจันทร์ แซ่อุ้ย
 116. ปู่ขาว,ย่าพลับ ชูสุวรรณ
 117. อัฐิ วงศ์
 118. อาระเบียบ พลจันทร์
 119. ทวดฉาย
 120. ทวดทองคำ
 121. ทวดแดง
 122. ย่าพร หงษ์ทอง
 123. ก๋งกิม หงษ์ทอง
 124. อาจีน พลจันทร์
 125. ก๋งไซ
 126. ก๋งเส็ง
 127. ก๋งฮก
 128. คุณแม่นิ่ม
 129. คุณตาขุนอินทรยัง
 130. ก๋งจาม
 131. คุณปู่เจ็ก
 132. คุณย่าเพิ่ม
 133. พี่แม้น กรุงวัชชะ
 134. ย่ายอด
 135. ย่าต่วน
 136. ย่าเรี่ยม
 137. นางสมบุญ(พุ้ย) เมฆพยัพ
 138. นางมี เมฆพยัพ
 139. จ.ส.อ.ปัญญา สรรพบุรุษ
 140. นายเนียม นันนอง
 141. นายคำนวณ พุทธานนท์
 142. นางยุพาภรณ์ พุทธานนท์
 143. นายพยุง น้อมจุ้ย
 144. นายไพศาล น้อมจุ้ย
 145. พ่อสละ จันทรวงศ์ (เสียชีวิตเมื่อ 22 ก.ค.2541-ดูประวัติ)
 146. ร้อยตรีทวี ฉายขจร
 147. นายทศ ฉายขจร
 148. นางทองเขียว เจียมจำรัส
 149. นายรังสรรค์ เฉลิมภักดิ์
 150. นายสมบัติ สุทธิวงศ์
 151. นางอบเชย สุทธิวงศ์
 152. นายธนัท สุทธิวงศ์
 153. นายมานิต ตวงทอง
 154. นางตาบ ตวงทอง
 155. ศ.นายแพทย์โชติ พานิชกุล
 156. จ.อ.สมพงษ์ คงสมบูรณ์
 157. นางทองห่อ ทิพย์สังวาลย์
 158. นางนวลทวี มาเชื้อ
 159. พ.ท.สว่าง มาเชื้อ
 160. นางชื้น บุญมาก
 161. นายพูก บุญมาก
 162. นายวง แจ่มจันทร์
 163. นายหยวก ปานสวัสดิ์
 164. ปู่เงิน ภักตร์เขียว
 165. นายแสงชัย ทองเมธา
 166. นางหัน เซี่ยงหลิว
 167. ร.อ.นิรันดร์ ลักษมีราต
 168. นางหล่ำ แสงเอี่ยม
 169. นายยิ้ม แสงเอี่ยม
 170. นายหวด แซ่นะ
 171. นายวิภาส ครุฑสิงห์ (จ้ะ)
 172. ยายลำดวน แพสุวรรณ
 173. ยายบุญช่วย ปัทมาคม
 174. พ.ต.ท.โพธิ์ ละแมนชัย
 175. ตาสมพงษ์ วิทยากุล
 176. ยายจำเรียง วิทยากุล
 177. ตาเนี้ยว พรหมศรีโชติ
 178. ยายจ้อย พรหมศรีโชติ
 179. ปู่แก่น คงสุวรรณ
 180. ลุงวิมล พรหมศรีโชติ
 181. อาประหยัด ปิยะวรรณ
 182. ป้าพรรณี วงศ์ประเสริฐ
 183. นายเสรี กาญจนพิบูลย์
 184. นางบุญส่ง นกจันทร์
 185. ด.ต.อาทร
 186. จ.ส.อ.ทอง ครุฑสิงห์
 187. นางโสภา ครุฑสิงห์
 188. อาเสมอ หงษ์ทอง
 189. อาสมัคร หงษ์ทอง
 190. นายพ่ง เดชฉกรรจ์
 191. นายศุภากร (สุโพธิ์) ฉายขจร (เสียชีวิตเมื่อ 6 ก.ย.2547-ดูประวัติ)
 192. นายชินพร เดชฉกรรจ์
 193. ย่าหนู เดชฉกรรจ์
 194. แม่สุพร จันทรวงศ์ (เสียชีวิตเมื่อ 28 ส.ค.2552-ดูประวัติ)
 195. ยายหริ่ม พรหมบุรี (เสียชีวิต เมื่อ 22 ม.ค.2553-ดูประวัติ)
 196. นายม่ำ เต็มดี (เสียชีวิตเมื่อ 13 ก.พ.2553-ดูประวัติ)
 197. นางนภาพรรณ  ตรีวิโรจน์ (แป้ง) (เสียชีวิตเมื่อ 8 ส.ค.2553-ดูประวัติ)
 198. นายธวัช เฉลิมภักด์ (ทิม) (เสียชีวิตเมื่อ 16 ส.ค.2553-ดูประวัติ)
 199. นางเสงี่ยม อินทรประสิทธิ์ (เสียชีวิตเมื่อ 3 ก.พ.2554-ดูประวัติ)
  ครูสุวรรณา พิมพิทักษ์ เพิ่มเติมรายชื่อญาติของตนเอง (พ.ศ.2553)
 200. นางสนม เล้งพ่วง
 201. นายสัมฤทธิ์ ณรงค์ชัย
  เอ-นา เพิ่มเติมรายชื่อญาติของตนเอง (พ.ศ.2554)
 202. ปู่ปาน  ย่าสุ่ม  จงดี
 203. ตาโชติ ยายฉ่ำ  สินทวี
 204. นายสายัณห์  จงดี
 205. นายประยุทธ  จงดี
 206. ตาเล็ก  ชื่นนุช
 207. ปู่สำรวย  ยิ้มสงวน
 208. ย่าทวด  บุญมา สาระโกเศษ
 209. ทวดเที่ยง  ยิ้มสงวน
 210. ปู่โต  ยิ้มสงวน
 211. ย่าตา  ชื่นนุช
 212. พ่อคุณทุ้ย  ชื่นนุช
 213. ย่ากิม  ยิ้มสงวน
 214. สมศักดิ์  ชื่นนุช
 215. ปู่จ้วน  สร้อยแก้ว
  บุญสม-จริยา อะละมาลา เพิ่มเติมรายชื่อญาติของตนเอง (พ.ศ.2554)
 216. คุณพ่ออิ๊ด  จัดละ
 217. คุณแม่สมยา  จัดละ
 218. คุณแม่กิมหลุย   อะละมาลา
 219. คุณสมใจ  จัดละ
  ทวนชัยและยุพดี  จันทรวงศ์๋ เพิ่มเติม (พ.ศ.2555)
 220. พันโทล้วน  วีรศักดิ์
 221. คุณแม่มาณี  วีรศักดิ์
  นางองุ่น ครุฑสิงห์ เพิ่มเติม (พ.ศ.2557)
 222. นายประมวล ครุฑสิงห์
  อาจารย์วีระ ฉายขจร เพิ่มเติม (พ.ศ.2557)
 223. นางระเบียบ  นุตะโร
  ร้อยตรีไชยรัตน์ ฉายขจร เพิ่มเติม (พ.ศ.2557)
 224. นางจันทร์  นันนอง
 225. นายเหวียน นันนอง
 226. พันเอกยุงยุทธ  ครุฑสิงห์
  เพิ่มเติม พ.ศ.2558
 227. นางอุบล ตำนานจิตร
 228. พันโทชัยพงษ์  เขียวประเสริฐ (ตุ้ม)
 229. นางถนอม ศักดิ์สมบูรณ์
 230. ป้าเพื้อน  พรหมบุรี
 231. ป้าแม้น  ม่วงเทพรส
 232. พ.ต.ท.โพธิ์-สุนันท์ ละแมนชัย