เกียรติบัตรและรางวัล

(ดูใบประกาศทั้งหมด)
 • 10 ส.ค.2560 วุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ด้วยระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (NEClearning) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (News Entrepreneurs Creation : NEC) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูวุฒิบัตร)
 • 22 ก.ค.2558 กรมการสัตว์ทหารบก มอบประกาศนียบัตร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ประกอบคุณงามความดีให้กับศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก มีสิทธิได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถใน "การใช้สุนัขทหารกิตติมศักดิ์" (ลงนามโดย เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร) (ดูประกาศ
 • 23 มิ.ย.2558 กองทัพเรือมอบประกาศนียบัตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีศักดิ์และสิทธิ์ในการประดับเครื่องหมายความสามารถ "นักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์" (ลงนามโดย ผู้บัญชาการทหารเรือ) (ดูประกาศ)
 • 8-10 พ.ค.2556 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง "Liability in Mine Action" ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จัดโดย Geneva International Center for Humanitarian Demining  (GICHD) และ Cambodia Mine Action Center (CMAC)  (ดูเกียรติบัตร) 
  25 มี.ค.2553 วุฒิบัตร ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-learning) ณ โรงแรมเมาเทนบีช พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ (ลงนาม โดย นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
 • 10-13 ก.พ.2553 เกียรติบัตรได้เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดนิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (ลงนามโดย น.ส.ดวงพร ชินสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเริมมาตรฐานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย)
 • 2-10 ก.พ.2553 วุฒิบัตรผู้พิชิตถ้ำจอมพล ในงานเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำ หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (ลงนามโดย ผศ.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บบ้านจอมบึง)
 • 22 มิ.ย.2552 ผ่านการสัมมนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี หน่วยงานที่มอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ลงนามโดย คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • 10 มิ.ย.2552 ให้ความร่วมมือเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนตลอดมา (ในนามกรรมการผู้จัดการบริษัทหัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์จำกัด) หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง(ลงนามโดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี)
 • 30 เม.ย.2552 เกียรติบัตรได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2552 ระหว่างวันที่ 25-30 เม.ย.2552 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง หน่วยงานที่มอบ สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ลงนามโดย นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ประธานคณะกรรมการอำนวยการงานชุมนุม และ นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ/ผู้บังคับค่ายชุมนุม)
 • January 29-30,2009 has completed the International Conference on "Global Issues and Trend in Education Research,Measurement,Evaluation,Statistic and Psychology" by Department of Educational Research and Psychology.Faculty of Education Chulalongkorn University. (Certificate-Prof.Sirichai Kanjanawasee,Ph.D. Dean,Faculty of Education Chulalongkorn University and Assoc.Prof.Siridej Sujiva,Ph.D. Head,Department of Education Research and Psychology Faculty of Education,Chulalongkorn University)
 • พ.ศ.2551 เกียรติบัตรได้ผ่านการอบรมบ่มเพาะ พ.ศ.2551 หลักสูตรกู้ชาติ กู้แผ่นดิน เอาประเทศไทยของเราคืนมา หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยราชดำเนิน สะพานมัฆวานรังสรรค์ กรุงเทพฯ (ลงนามโดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์)
 • 22 ต.ค.2551 ประกาศนียบัตรได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ครั้งที่ 6 (ICTEd 2008) หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลงนามโดย น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 12 ส.ค.2551 เกียรติบัตร ได้ให้การสนับสนุนการประกวดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี "วันแม่แห่งชาติ" หน่วยงานที่มอบ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้ง ราชบุรี ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร (ลงนามโดย อาจารย์แม่ชีหวานใจ ชูกร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศานาวันอาทิตย์สวนแก้ว ราชบุรี)
 • 26 ก.ค.2551 เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยงานที่มอบ เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 (ลงนามโดย นายวัชรินทร์ เวชสุวรรณ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1)
 • 12 มี.ค.2551 ประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 58 ประจำปี 2551 หน่วยงานที่มอบ กรมการทหารช่าง (ลงนามโดย พันเอกวศิน ถนัดช่าง รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง/รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแสดง)
 • 15 ก.พ.2551 ประกาศนียบัตรได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์" หลักสูตร "เทคนิคการสร้างสื่อบทเรียนแบบ e-Book โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word" หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ลงนามโดย ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการศูนย์ e-learning Center มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • 14 ก.พ.2551 ประกาศนียบัตรได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์" หลักสูตร "การสร้างสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิกส์แบบ Interactive โดยใช้โปรแกรม Captivate" หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ลงนามโดย ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการศูนย์ e-learning Center มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • 13 ก.พ.2551 ประกาศนียบัตรได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์" หลักสูตร "กระบวนการเรียนการสอน e-Learning กับการใช้งานระบบ LMS" หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ลงนามโดย ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการศูนย์ e-learning Center มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • 13 ธ.ค.2550 หนังสือสำคัญรับรอง เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ทะเบียนเลขที่ 1817/2550 หน่วยงานที่ออก สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
 • 27 ส.ค.2550 หนังสือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือ อ.เมืองราชบุรี ทะเบียนเลขที่ 3/2550 หน่วยงานที่ออก คณะลูกเสือแห่งชาติ
 • 9 ส.ค.2550 ประกาศนียบัตร ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หน่วยงานที่มอบ กองทัพบก
 • 26 ก.ค.2550 หนังสือสำคัญ ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 314 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ทะเบียนเลขที่ 20151 หน่วยงานที่มอบ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
 • 13 ก.ค.2550 ประกาศนียบัตรได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับผู้บริหารโรงเรียน ในหัวข้อ "Reinventing Leadership for Future(ผู้นำพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคต)" ณ จังหวัดราชบุรี หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด (ลงนามโดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ปรวีณา วีนราพงศ์กฤษฎาสิมะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด)
 • 10 มิ.ย.2550 ประกาศเกียรติคุณในฐานะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัด ได้อุทิศตนโดยปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ หน่วยงานที่มอบ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ลงนามโดย นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคกลาง)
 • 29 มี.ค.2550 ประกาศนียบัตร ได้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 14 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก
 • 18 ต.ค.2549 เกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อการทำข่าวแบบมืออาชีพ" หน่วยงานที่มอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • 6 ก.ย.2549 ประกาศนียบัตร ได้ผ่านการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รุ่นที่ 2 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (ลงนามโดย พลตรี ศุภชัย เวฬุกาญจนา ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก)
 • 28 ก.ค.2549 วุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมครูทหารชั้นสูง รุ่นที่ 4 หน่วยงานที่มอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • 19 พ.ค.2549 ปริญญาบัตรได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย
 • 1 ธ.ค.2548 เกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างของ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ระดับชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2548 หน่วยงานที่มอบ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • 30 ก.ย.2548 ประกาศเกียรติคุณของกองทัพบก ที่ได้เข้าร่วมให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) จนเข้าสู่ภาวะปกติ
  หน่วยงานที่มอบ กองทัพบก
 • 15 ก.ย.2548 ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 46 หน่วยงานที่มอบ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • 20 ธ.ค.2547 นักเหิรเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ หน่วยงานที่มอบ กองทัพอากาศ หน่วยงานที่มอบ กองทัพอากาศ
 • 15 August 2004 Here by Awarded The Rating of Open Water Scuba Instructor and is qualified to conduct classes in underwater activities within the requirements of this rating as established by Professional Association of Diving Instructor. (PADI) OWSI-463368
 • 15 August 2004 Has successfully completed a PADI Instructor Examination. by Professional Association of Diving Instructor. (PADI)
 • 3 ส.ค.2547 เกียรติบัตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน มหาธาตุสมังคี(ท่าเสา) หน่วยงานที่มอบ เทศบาลเมืองราชบุรี
 • 23 มี.ค.2547 ประกาศนียบัตรที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรม"โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติด กองทัพบก" หน่วยงานที่มอบ กองทัพบก (ลงนามโดย พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารบก)
 • 25 July 2003 Has successfully completed the course of CABLE TV MANAGEMENT (BUSINESS COURSE) by FBI,FILM&BROADCASTING INSTITUTE.
 • 17 ก.ย.44-27 ม.ค.2545 วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มินิ เอ็มบีเอ การบริหารการตลาดสมัยใหม่" (UTCC MINI MBA IN MARKETING) หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 19 ม.ค.2543 รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากการปฏิบัติงาน งานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หน่วยงานที่มอบ คณะกรรมการจัดงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 2
 • 9 ม.ค.2543 ประกาศนียบัตร จาก MABEY AND JOHNSON LTD. ในการสร้างสะพาน "The King's Commemorate Bridge" หมู่บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ หน่วยงานที่มอบ MABEY AND JOHNSON LTD.
 • พ.ศ.2538 แหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานที่มอบ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ.2538 เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานที่มอบ กองพลทหารม้าที่ 2
 • 17 ต.ค.2534 ประกาศนียบัตร ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ ในปีการศึกษา 2534 เป็นชุดที่ 69 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • 8 มิ.ย.2532 ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 30 ชกท.1331 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนทหารช่าง
 • 27 พ.ค.2526 บัตรมีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขบัตร 29345 (ภย.7624 สมาชิกสภาวิศวกรเลขที่ 20622) หน่วยงานที่มอบ คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
 • 1 ก.พ.2526 ปริญญาบัตร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • 8 ก.พ.2521 ประกาศนียบัตรได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร หน่วยงานที่มอบ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • 1 มี.ค.2519 ประกาศนียบัตร สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ