การศึกษาหลักสูตรพิเศษ

พ.ศ.2560
 • หลักสูตร "สตรีมมิงสดบน YouTube" จาก YouTube Creator Academy ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ก.ย.2560 (ดูจดหมายรับรอง)
 • หลักสูตร "ทักษะในการถ่ายทำ" จาก YouTube Creator Academy ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ก.ย.2560 (ดูจดหมายรับรอง)
 • หลักสูตร "ก่อนการผลิต" จาก YouTube Creator Academy ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ก.ย.2560 (ดูจดหมายรับรอง)
 • หลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ด้วยระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (NEClearning) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (News Entrepreneurs Creation : NEC) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 พ.ค.-31 ก.ค.2560) (ดูวุฒิบัตร)
พ.ศ.2551
 • หลักสูตรการสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ Macromedia Captivate โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (21-25 เม.ย.2551)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์" ศูนย์ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (13-15 ก.พ.2551)
 • หลักสูตร "กระบวนการเรียนการสอน e-learning กับการใช้งานระบบ LMS"
 • หลักสูตร "การสร้างสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิกส์แบบ Interactive โดยใช้โปรแกรม Captivate"
 • หลักสูตร "เทคนิคการสร้างสื่อบทเรียนแบบ e-book โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word"
พ.ศ.2550
 • หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 314 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 14 กรมกิจการพลเรือนทหารบก (28 ก.พ.2550-29 มี.ค.2550)
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก (21 มิ.ย.-9 ส.ค.2550) 
พ.ศ.2547
 • หลักสูตรภูมิสารสนเทศ โดยกรมการทหารช่าง
พ.ศ.2546
 • หลักสูตรการบริหารเคเบิลทีวี จากสถาบันศิลปภาพยนตร์ และการบันเทิง
 • หลักสูตรการปีนหน้าสากล จาก สถาบัน Bangkok Rock Climbing
พ.ศ.2545
 • หลักสูตรวิเคราะห์และออกแบบระบบ (รุ่นที่ 1) จาก ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก 
พ.ศ.2544
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 จาก ร.ร.ทหารสื่อสาร 
พ.ศ.2543
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ 
พ.ศ.2541
 • หลักสูตรร่มบิน (PARAMOTOR) 
พ.ศ.2539-2547
หลักสูตรดำน้ำของสถาบัน Professional Association of Diving Instructor (PADI) สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2539 ระดับ Open Water Diver
 • พ.ศ.2539 ระดับ Advance Open Water Diver
 • พ.ศ.2540 หลักสูตร Medic First Aid พ.ศ.2540 ระดับ Rescue Diver
 • พ.ศ.2542 ระดับ Dive Master หมายเลขประจำตัว 463368
 • พ.ศ.2547 หลักสูตร Instructor Development Course (IDC)
 • พ.ศ.2547 หลักสูตร Instructor Examination (IE) (ดูประกาศ)
 • พ.ศ.2547 ระดับ Open Water Scuba Instructor (OWSI) หมายเลขประจำตัว 463368 (ดูประกาศ)
พ.ศ.2526
 • หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 13 ร.ร.ทหารช่าง
พ.ศ.2525
 • หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 65 ศูนย์สงครามพิเศษ
พ.ศ.2524
 • หลักสูตรกระโดดร่ม รุ่นที่ 132 ศูนย์สงครามพิเศษ