การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รับพระราชทานกระบี่
ร.ร.เสนาธิการทหารบก (หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 69)
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 • พ.ศ.2556 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (QIT) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (10 ก.ค.2556)  (ดูปริญญา)
 • พ.ศ.2548 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ดูปริญญา)
 • พ.ศ.2548 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 46 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ดูประกาศนียบัตร)
 • พ.ศ.2545 หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดูวุฒิบัตร)
 • พ.ศ.2534 ร.ร.เสนาธิการทหารบก (หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 69) (ดูประกาศนียบัตร)
 • พ.ศ.2532 หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารช่าง (รุ่นที่ 30) ร.ร.ทหารช่าง
 • พ.ศ.2526 หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง (รุ่นที่ 52) ร.ร.ทหารช่าง
 • พ.ศ.2526 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา เลขบัตร 29345 (ใบประกอบวิชาชีพ)
 • พ.ศ.2526 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.รุ่นที่ 30) (ดูปริญญา)
 • พ.ศ.2520 ร.ร.เตรียมทหาร (รุ่นที่ 19) (ดูประกาศนียบัตร)
 • พ.ศ.2518 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี เลขประจำตัว 9049 (ดูประกาศนียบัตร)
 • พ.ศ.2515 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.เทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2508 ร.ร.อนุบาล จ.ยะลา